Általános Szerződési Feltételek

I. Alapfogalmak

 • Szolgáltató: a JEGYx1.HU és a NézdOtthon.HU Rendszer Szolgáltatását biztosító vállalkozó, JEGYx1 Szolgáltató és Marketing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 37.; adószám: 26359744-2-41; cégjegyzékszám: 01-10-049840, elérhetőség: info@jegyx1.hu
 • Vásárló: az a természetes vagy jogi személy, aki a Rendezvényszervezőn vagy a Szolgáltatón keresztül, a JEGYx1 rendszerében belépőjegy megvásárlását kezdeményezi, illetve Online Stream (esemény online közvetítése valós időben, vagy felvételről) szolgáltatást igénybe vesz (annak lejátszását megkezdi).
 • Rendezvényszervező: az a természetes vagy jogi személy, aki előadó- és képzőművészeti, valamint sport és egyéb eseményeket, esemény sorozatokat szervez, lebonyolít és ezekhez a Rendezvényekhez a JEGYx1 Rendszeren keresztül jegyvásárlási lehetőséget biztosít, illetve a NezdOtthon rendszeren keresztül Online Streaming-et távoli (internetes) megtekintés céljára.
 • Rendezvény: előadó- és képzőművészeti, valamint sport és egyéb események, esemény sorozatok. A Rendezvényszervező fenntarthatja a jogot a Rendezvény bármely részletében, pl. a fellépő művész személyében történő változtatásra.
 • Belépőjegy, Jegy: olyan belépési jogosultságot biztosító, egyedi azonosítóval ellátott, elektronikus vagy papír alapú dokumentum vagy azonosító jelsorozat mely egy adott Rendezvényre egy vagy több személy részére, egyszeri vagy többszöri belépést biztosít. A belépőjegy szerződésnek minősül a Rendezvényszervező és Vásárló között, amelyben a Rendezvényszervező vállalja a Rendezvény lebonyolítását a Vásárló pedig megfizeti a belépőjegy ellenértékét. A belépőjegyek szabadon átruházhatók, azonban az ÁSZF és Rendezvényszervezők házirendjei a Belépőjegy mindenkori tulajdonosára nézve hatályos. A sérült illetve megrongált belépőjegyek következményeiért (pl. Rendezvényről kitiltás és egyéb eljárások) Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • JEGYx1 Rendszer: A Szolgáltató által biztosított komplex, felhő alapú, online információs- és jegyértékesítési rendszer.
 • Dinamikus árképzés: A JEGYx1 Rendszer a belépőjegyek aktuális értékesítési statisztikájának és egyéb paramétereknek figyelembe vételével kalkulálja ki az egyes belépőjegyek mindenkori vételárát.
 • A Számlafizető: Számlafizető az a magánszemély, társas vállalkozás, egyesület vagy bármilyen hivatalosan bejegyzett jogi személy, aki a Belépőjegy díját megfizeti és a számlán való feltüntetését kéri. Amennyiben a Vásárló személye elkülönül a Számlafizető személyétől, a Számlafizető elnevezés alatt a Vásárlót is érteni kell, azaz a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítéséért a Vásárló és a Számlafizető egyetemlegesen felel.
 • Online Stream: egy Rendezvény elektronikus formában történő sugárzása, élőben illetve felvételről.
 • NezdOtthon rendszer: a www.nezdotthon.hu címen elérhető, Online Stream-ek megtekintésére szolgáló rendszer.

II. A szerződés tárgya

 • A Jelen Szerződés alapján a Szolgáltató biztosítja Vásárló részére a jegyvásárláshoz kapcsolódóan az online JEGYx1 Rendszer használatát, a Jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint.
 • A jegy értékesítése során a jegyx1 Zrt. Rendezvényszervező közvetítőjeként jár el, így kizárólag a jegyértékesítésért és Online Streaming esetén a nezdotthon.hu weboldal üzemeltetéséért, valamint a vásárlói tájékoztatásért felelős. A jegy megvásárlásával Vásárló és Rendezvényszervező kerül jogviszonyba.
 • Felek rögzítik, hogy a Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége, a Szolgáltató a Rendszeren keresztül a Rendezvényre szóló Jegyek megvásárlásának lehetőségét biztosítja a Vásárlók számára. A Rendezvény lebonyolításáért Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli, ahogy a Rendezvény tartalmával, minőségével, lebonyolításával stb. kapcsolatban is kizárt Szolgáltató felelőssége.
 • Vásárló a Rendszerben történő vásárlással illetve az Online stream megtekintésével elfogadja a Jelen ÁSZF rendelkezéseit és adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben hozzájárul.
 • Vásárló regisztrációval és alkalmi jelleggel, regisztráció nélkül is igénybe veheti a JEGYx1 szolgáltatását. Vásárló megadott adatainak valódiságáért kizárólagos felelősséggel tartozik, az adataiban történő változások alapján köteles regisztrációját módosítani. A regisztráció minden esetben a jegyx1.hu oldalon és annak aloldalain történik, a nezdotthon.hu kizárólag az előadások megtekintésére szolgál, regisztrációra és vásárlásra közvetlenül nincs lehetőség, ezáltal személyes adatok tárolása sem történik.
 • Vásárló regisztrációját bármikor töröltetheti. A törlési szándékot Szolgáltató felé emailben megküldött törlési kérelemben jelzi, mely törlés jogszabályban előírt időn belül történő végrehajtásáról Szolgáltató gondoskodni köteles. A törölt regisztráció vissza nem állítható.
 • Vásárló adatainak kezelését az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.
 • Egyes Rendezvények esetén Rendezvényszervező egyedi döntése alapján Online Stream szolgáltatást biztosít. Ezen esetekben a JEGYx1 Rendszerben vásárolt jegy segítségével Vásárló a nezdotthon.hu címen az Online Stream –et megtekintheti jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint. Az Online Stream megtekintéséhez kapcsolódóan regisztráció nem értelmezhető.

III. A szolgáltatás tartalma

 • Szolgáltató biztosítja Vásárló részére a JEGYx1 dinamikus Rendszeren keresztül történő jegyvásárlást, illetve Online Stream esetén annak megtekintését a nezdotthon.hu weboldalon.
 • A szerződés létrejöttét a Rendszerben tárolt vásárlási adatok igazolják, illetve ingyenes Online Stream esetén a szolgáltatás elindítása Vásárló részéről.
 • A Rendszeren keresztül fix árú és változó árú jegyek is megvásárolhatók. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Jegyek vételára nem minden esetben fix, azok árképzése a Rendezvényszervező által megadott intervallumokon belül, folyamatosan változhat, mely vételár változás a már megvásárolt Jegyek vételárát nem befolyásolja.
 • Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a JEGYx1 Rendszer felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves az adott szolgáltatás általános piaci értékétől jelentősen (a hazai joggyakorlatnak megfelelően több mint 50%-ban) eltérő, illetve 0 Ft-os árak esetén Szolgáltató a megrendelést követően jogosult a megrendelést visszautasítani, és helyes áron ajánlatot tenni a vásárlásra. Ennek ismeretében Vásárló minden következmény nélkül elállhat a vásárlástól, az esetlegesen eddig általa befizetett összeget Szolgáltató ez esetben megtéríti.
 • A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Rendezvényszervezőre, továbbá minden további közreműködőre, aki a Rendszer bármely elemét használja.
 • A Rendezvényszervezők és Vásárló közötti jogviszony feltételeit a Rendezvényszervezők házirendje, egyéb szerződései és szabályzatai tartalmazzák, melyek a Rendezvényszervezőknél érhetők el.
 • A jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító és számlázó, sem pedig az estelegesen igénybe vett közreműködők tevékenységére. Számlázást, fizetést, kiszállítást és egyéb tevékenységet lebonyolító közreműködőkkel létrejött jogviszonyra az adott közreműködő saját ÁSZF-e az irányadó, mely az egyes közreműködők honlapján megtalálható.
 • A vásárlással a Felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A mindenkori hatályos ÁSZF a Szolgáltató weboldalán, időrendben megtalálható.
 • Online Stream esetén a szolgáltatás kiegészül a Rendezvény élő illetve rögzített digitális képi és hanganyagának megtekintési lehetőségével, az egyes előadásoknál meghatározott időtartamban és mennyiségben. Meghatározás hiányában az Online Stream egyszer tekinthető meg, élő adásnál a meghírdetett időpontban, felvett előadás esetén a Rendezvényszervező által megadott intervallumon belül.

IV. A Vásárló jogai és kötelezettségei

 • Vásárló köteles a vásárláskor valós adatokat megadni. Szolgáltató valótlan adatok megadásáért felelősséget nem vállal.
 • Szolgáltató ezen adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtásához használhatja, és köteles az adatvédelemre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően kezelni és nyilvántartani.
 • Vásárló az adataiban bekövetkezett változásokat köteles a Rendszerben rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért Vásárló kizárólagos felelősséggel tartozik, azért sem Szolgáltató, sem a Szolgáltatás elősegítése érdekében igénybe vett közreműködői nem vonhatók felelősségre.
 • Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni, törlési kérelmet tartalmazó email üzenettel. Szolgáltató a törlési kérelem beérkezését követően a jogszabályban előírt időn belül törli az adatokat a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érinti, illetve a már leadott rendelés adatait. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására nincs mód.
 • Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy jelszavához bárki jogosulatlanul hozzájuthatott, köteles azt megváltoztatni, ha pedig feltételezhető, hogy a jelszó használatával visszaéltek, köteles a Szolgáltatót értesíteni. Az ilyen jellegű visszaélésből adódó károkat Vásárló viseli és indíthat eljárást a kár okozója ellen.
 • Vásárló törvényszegése vagy téves adatszolgáltatása esetén kizárólag vásárló felel mindazon bírságért, kártérítésért és költségért, mely az ÁFA törvény (2007. évi CXXVII. törvény) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származik.
 • Vásárló esetleges panaszát, fogyasztói kifogását emailben vagy telefonon közölheti Szolgáltatóval, mely panaszt Szolgáltató 30 napon belül kivizsgál és írásban, indokolással együtt, érdemben megválaszol.
 • Amennyiben Vásárló a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, Szolgáltató a Vásárló szolgáltatáshoz történő hozzáférését végérvényesen korlátozhatja, regisztrációját törölheti.
 • Vásárló hozzájárul, hogy a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen adatokat a JEGYx1 Zrt. harmadik félnek átadja.
  Az adattovábbítás célja:
  Online fizetési tranzakció (OTP Mobil Kft., Cg. 01-09-174466, székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.)
  Online számlagenerálás (számlázz.hu, KBOSS.hu Kft., Cg. 01-09-303201, székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.)
  A továbbított adatok köre: Vezetéknév, Keresztnév, Cím, E-mail cím, cég esetén Adószám.
 • Online Streaming szolgáltatás igénybevétele esetén Vásárló köteles:
  A jegy megvásárlása esetén a nezdotthon.hu weboldal segítségével meggyőződni arról, hogy internet kapcsolata, és a lejátszásra igénybeveendő eszköze technikailag alkalmas a szolgáltatás igénybevételére.
  Ellenőrizni, hogy szükséges-e számára harmadik fél szoftverét telepítenie az előadás megtekintéséhez. Ez esetben ezen szoftver(ek) költségéért, működéséért, biztonságosságáért, azok frissítésért és általában az ehhez kapcsolódó kockázatokért Szolgáltató nem felel.
  A szolgáltatást kizárólag személyes használatára és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint jogosult igénybe venni.
  Tudomásul venni, hogy a Rendezvény tartalmazhat kiskorúak számára káros, illetve felzaklató tartalmakat. Ezekről részeletes tájékoztatást Rendezvényszervezőtől köteles beszerezni.
  Meggyőződni arról, hogy a szolgáltatást kiskorúak a törvény által előírt nagykorú felügyelete és belegyezése nélkül nem használhatják. Ezen felügyeletet gyakorló nagykorúak kizárólagosan felelnek azért, hogy a Rendezvény tartalma megfelelő-e az adott kiskorú számára.
 • Online Streaming szolgáltatás igénybevétele esetén tilos:
  Törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;
  Annak továbbsugárzása,
  Rendezvények keretében elérhetővé tétele,
  Bármely kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása
  Bármily módon rögzítése, másolása, sokszorosítása, továbbértékesítése, kölcsönzése, terjesztése illetve adaptálása.
  A rendszerbe épített jogosultság ellenőrző, esetleges időbeli illetve geográfiai limitációt ellenőrző mechanizmusok feltárása, módosítása, manipulálása és azok megkerülésére tett minden kísérlet.
  Ezen IV pont megsértésével történő bármely használata az Online Streaming szolgáltatásnak súlyos szersződésszegésnek minősül, mely alapján JEGYx1 Zrt jogosult Vásárlót a szolgáltatásból azonnali hatállyal kizárni, illetve vele bármely jövőbeni szerződéskötést megtagadni.

V. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 • Szolgáltató köteles a Rendszert folyamatosan, a vásárlók számára elérhető módon működtetni.
 • A Szolgáltató a szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtesz: a komplett rendszert folyamatosan ellenőrzi, karbantartja, javítja.
 • Szolgáltató a Rendszert a frissítések és karbantartások idejére leállíthatja, ezeken felül az éves rendelkezésre állás 99%.
 • Szolgáltató köteles a Rendszerben bekövetkezett üzemzavar elhárítását a legrövidebb időn belül megkezdeni.
 • Szolgáltató ügyfélszolgálati, illetve hibabejelentő (továbbiakban: HelpDesk) szolgálatot biztosít Vásárló részére munkanapokon 8 órában.
 • Szolgáltató köteles a tudomására jutott adatokat a mindenkori hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelni.
 • A Szolgáltató kijelenti, hogy a Rendszer megfelel a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak.
 • A Szolgáltató a JEGYx1 weblapon, valamint e-mailben értesíti az online formákban jegyet vásárlókat az előadás időpontjának változásáról, az előadás elmaradásáról, valamint a visszaváltási információkról.
 • Szolgáltató jogosult a Rendszeren keresztül hozzáfért deperszonalizált adatokból – a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény betartásával - statisztikát készíteni, azt a Rendszer működése során felhasználni, valamint a Rendszert fejlesztő harmadik féllel megosztani.
 • Szolgáltató alvállalkozó és egyéb közreműködő igénybevételére jogosult.
 • Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás karbantartása miatt vagy egyéb biztonsági okból a Szolgáltatást szüneteltetni.
 • Szolgáltatót az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó tartalom vonatkozásában felelősség nem terheli.
 • Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, mely felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlás értékét.
 • Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely az online fizetés és számlázás során vagy következtében keletkezik.
 • Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, melyet a jegyx1.hu illetve a nezdotthon.hu weboldalakon tesz elérhetővé, illetve regisztrált vásárlóit erről hírlevélben is értesíti. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. Amennyiben a hatálybalépést követően is Vásárló a jegyvásárlási illetve Online Streaming szolgáltatásokat igénybe veszi, akkor úgy kell tekinteni, hogy a módosított ÁSZF-et ráutaló magatartással elfogadta.
 • 16. Szolgáltató jogosult a rendszerben értékesített belépőjegyek és bérletek esetében Adminisztrációs díjat felszámolni. Ebben az esetben az Adminisztrációs díj a vásárlási folyamat során még a fizetés véglegesítése előtt egyértelműen megjelenítésre kerül. Amennyiben Adminisztrációs díj felszámításra kerül egy rendezvény belépőjegyeinek vásárlása esetében, és a rendezvény elmarad, abban az esetben a felszámított Adminisztrációs díj visszatérítésre kerül.
 • Online Streaming szolgáltatás esetén Szolgáltató köteles a közzétett technikai feltételeknek megfelelően, a megadott földrajzi és időbeli korlátok betartásával a Rendezvény tartalmát a nezdotthon.hu felületen érvényes jeggyel rendelkezőknek elérhetővé tenni.

VI. A szolgáltatói felelősség kizárásának egyéb esetei

 • Szolgáltató különösen -de nem kizárólagosan- az alábbi esetekben mentesül a felelősség alól:
  • Adatkapcsolati hiba felmerülése esetén
  • Vásárlónál felmerülő hiba esetén
  • Rendezvényszervezőnél felmerülő hiba esetén
  • Harmadik félhez kapcsolódó hiba esetén.
 • Szolgáltató a Rendszerben rögzített adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azt ellenőrizni nem köteles.
 • Szolgáltató az elmaradt-meghiúsult Rendezvényekkel kapcsolatosan semminemű felelősséget nem vállal. Eső, illetve vismajor esemény esetén, mely a Rendezvény lebonyolítását részben vagy egészben meghiusítja (pl. természeti katasztrófa, terrorcselekmény, sztrájk st.), a Rendezvényszervező által közzétett nyilatkozat illetve szabályzat az irányadó, Szolgáltatót ezzel kapcsolatosan felelősség nem terheli, ilyen esetekben csak és kizárólag a Rendezvényszervező által megadott információk közzétételéért felel.
 • A Szolgáltató nem vonható felelősségre azokban az esetekben, amikor a szolgáltatás szünetelésére a Szolgáltatón kívül álló és elkerülhetetlen módon kerül sor, vagy a hiba elhárítására a Szolgáltatón kívül álló okok miatt nem kerülhet sor.
 • Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek az Általános Szerződési Feltételek be nem tartásából keletkeztek.
 • A Szolgáltató hibás teljesítése abban az esetben állapítható meg, amikor Szolgáltató a hiba bejelentésétől a tőle elvárható leggyorsabb időn belül a hibát neki felróható okból nem hárítja el és ezt az Előfizetővel nem egyezteti.
 • A Rendezvény tartalmával kapcsolatos mindennemű jogdíj megfizetéséért, a szükséges engedélyek beszerzéséért (beleértve az Online Streaming esetén szükséges esetleges további engedélyeket és jodíjakat), a tartalom jogszerűségéért és a korhatáros ill. egyéb módokon limitált tartalmakkal kapcsolatos teljeskörű kommunikációért Rendezvényszervező kizárólagosan felel.
 • A Szolgáltató a tőle ésszerűen elvárható intézkedéseket megteszi a nezdotthon.hu és a jegyx1.hu weboldalak és aloldalaik biztonságos és megbízható működése érdekében. Szolgáltató kizárja felelősségét azokat a károkat illetően, amelyeket az ésszerűen elvárható ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozott.
 • Szolgáltató kárfelelősségének maximális mértéke a Vásárló által az adott alkalommal megvásárolt szolgáltatások ára.
 • Szolgáltató kizárja felelősségét Vásárló számítógépén, mobiltelefonján, tabletjén, illetve bármely általa az Online Streamingre használt eszközön bekövetkező károsodásért, meghibásodásért esetleges adatvesztésért, ideértve a vírusokból és egyéb számítógépes károkozókból eredő meghibásodást is.
 • Szolgáltató kizárja felelősségét a hibás teljesítésből származó, elmaradt haszon formájában jelentkező, valamint közvetett károkért és nem vagyoni károkért.
 • A szolgáltatások vételárának megállapítása a fenteikre figyelemmel történt, ezt Vásárló a jegy megvásárlásával, illetve az Online Streaming szolgáltatás igénybevételével elfogadja.
 • Vásárló elfogadja, hogy a szolgáltató által üzemeltetett weboldalak (nezdotthon.hu, jegyx1.hu) tartalmazhatnak harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozásokat, linkeket. Ezen oldalak tartalmára Szolgáltatónak semmilyen ráhatása nincs, ezek látogatása kizárólag Vásárló saját felelősségére történhet.
 • Amennyiben olyan előre nem látható esemény vagy elháríthatatlan akadály (például háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar, pandémia), azaz vis major következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató, valamint Rendezvényszervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

VII. A virtuális sorban állás igénybevételével a vásárló az alábbiakat elfogadja:

 • A vásárlók hatékony kiszolgálása érdekében bizonyos előadáskora partnereink (saját hatáskörükben) úgy dönthetnek, hogy jegyvásárlás csak virtuális sorban állás útján lehetséges.
 • A sorban állás kezdeténél a rendszer a vásárlás megkezdése előtt érkezett - és ezért az előszobában várakozó - vásárlóinkat véletlenszerűen állítja sorba, ennek befolyásolására nincs lehetőség.
 • Amennyiben a vásárló sorra kerül, és még van rendelkezésre álló jegy, azok közül a szervező által meghatározott időintervallumon belül vásárolhat. Amennyiben a rendelkezésre álló idő alatt vásárlását nem tudja véglegesíteni kosara elveszik, és újra sorba kell állnia. A kosár visszaállítására nincs mód.
 • Már aktív sor esetén újonnan csatlakozó vásárlóink a sor végére kerülnek.
 • Jegyvásárlásra abban az esetben van lehetőség, ha a vásárló sorra kerül mielőtt a rendelkezésre álló jegyek elfogynak, ezért sorban állás esetén sem garantált, hogy megfelelő számú és elhelyezkedésű jegyeket sikerül megvásárolni.
 • Az internetkapcsolat megszakadása, illetve egyéb, a vásárlónál fellépő technikai problémák esetén előfordulhat, hogy a vásárló a sor végére kerül. Ennek módosítására, illetve ezzel kapcsolatos reklamációk kezelésére nincs lehetőség.
 • Miután a vásárló sorra került a rendelkezésre álló jegyekből az esemény szervezőjének döntése alapján meghatározott számú jegyet vásárolhat. Amennyiben ezen felül plusz jegyek vásárlására van szükség, újra sorba kell állni.
 • Egyidőben több eseményre is van lehetőség sorban állni, de kérjük ebben az esetben figyeljen a vásárlásra rendelkezésre álló időlimitekre.

VIII. A vásárlás menete

 • A vásárlás Vásárlói regisztrációval vagy anélkül is történhet.
 • A vásárlására mutató link e-mailben történő elküldésével a jegy átruházható.
 • A belépőjegy adásvételére vonatkozó szerződés online fizetési partnerünk oldalán, fizetéssel törénő megerősítéssel jön létre, mely a Rendszerben rögzítésre kerül, a regisztrált Vásárlói fiókban eltárolódik, valamint a fizetési és számlázási közreműködők visszaigazoló e-mail üzenetet küldenek a tranzakcióról.
 • Az online fizetéshez kapcsolódó tranzakciós díjak valamint az online számlázással kapcsolatos költségek nem a Vásárlót terhelik.
 • Online fizetés a SimplePay-en, számlázás pedig a számlázz.hu rendszereken keresztül történik.
 • Szolgáltató a vásárlást megerősítő automatikus e-mail üzenetet küld a Vásárló által megadott e-mail címre, mely e-mail cím hibás megadásából fakadó károkért a felelősség Vásárlót terheli.
 • A vásárlás a fizetés lebonyolításáig bármikor megszakítható.
 • A fizetést követően az e-számla automatikusan elkészül és e-mailben elküldésre kerül a Vásárlónak.
 • A fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • A jegyárak és a szállítás díja bruttó árak.
 • Vásárló tudomásul veszi, hogy a JEGYx1 Rendeszerben a jegyárak folyamatosan változhatnak. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra, a megkezdéstől számított 15 percig.
 • Az adott esemény szervezője jogosult kedvezmények biztosítására a jegyárból (pl. diák, nyugdíjas, családi, csoportos kedvezmény), melynek kiválasztása után a rendszer automatikusan módosítja a jegyárat. A kedvezményre való jogosultságot a Rendezvény helyszínén ellenőrzik, a jogosultság igazolásának meghiúsulása esetén Vásárlót a helyszínen a teljes vételár megfizetésére kötelezik. Ha a Vásárló részére a különbözet nem áll rendelkezésére a helyszínen, úgy Vásárló tudomásul veszi, hogy el kell hagynia a Rendezvény helyszínét.
 • Vásárló tudomásul veszi, hogy az online fizetést követően a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kormányrendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a belépőjegy értékesítési szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg, Szolgáltató a már megvásárolt belépőjegyet vissza nem váltja.

IX. A belépőjegy

 • A belépőjegy olyan belépési jogosultságot biztosító, egyedi azonosítóval ellátott, elektronikus Szolgáltató által generált PDF formátumú, vagy papír alapú dokumentum vagy azonosító jelsorozat mely egy adott Rendezvényre egy vagy több személy részére, egyszeri vagy többszöri belépést biztosít.
 • A saját nyomtatású, E-ticket, PDF formátumú jegyeket a Vásárló a sikeres vásárlást követően maga tölti le és nyomtatja ki, azok sem személyesen, sem postai úton nem vehetők át.
 • Az elveszett E-ticket pótlására Szolgáltató nem köteles.
 • A kinyomtatott, vagy mobil eszközön bemutatható E-ticketet Vásárló köteles a Rendezvényre magával hozni. Az E-Ticket megfelelő olvashatóságáért (vonalkódok és számsorok) kizárólag Vásárló felel, ahogy elvesztéséből, ellopásából, hibás vagy többszörös nyomtatásából eredő károkért is.
 • Az E-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva, vagy mobil eszközön bemutatható állapotban a Rendezvényre magával hozni, ahol azt Rendezvényszervező ellenőrizi és érvényteleníti. Mivel az E-ticket egyedileg azonosítható, így másolást követően is csak egyszeri belépésre jogosít.
 • Online Streaming esetén a belépőjegyen található kód segítségével lehetséges a szolgáltatás igénybevételét megkezdeni.
 • Amennyiben Vásárló e-ticket-jét illetve az azon található kódot harmadik féllel megosztotta, vagy neki bármely módon felróható módon az harmadik fél tudomására jutott, úgy Szolgáltató minden abból adódó felelősségét kizárja, hogy Vásárló a Rendezvényt esetegesen nem tudja megtekinteni, vagy az Online Streaming szolgáltatást igénybe venni.

X. Az ajándékkártya

 • Az ajándékkártya olyan Szolgáltató által generált PDF formátumú, vagy papír alapú dokumentum vagy azonosító jelsorozat mely egy vagy több Szolgáltatónál az ajándékkártyán aktuálisan szereplő összeg erejéig jegyváltásra jogosít.
 • Az online vásárolt saját nyomtatású, E-ticket, PDF formátumú ajándékkártyát a Vásárló a sikeres vásárlást követően maga tölti le és nyomtatja ki vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kérheti azok kinyomtatását.
 • Az elveszett ajándékkártya pótlására Szolgáltató nem köteles.
 • Vásárlás után az ajándékkártya hozzárendelhető bármely felhasználói fiókhoz. Ezután a kártya másik fiókkal nem használható.
 • Az ajándékkártya vissza nem váltható, aktuális egyenlegéből kizárólag belépőjegy vásárolható.
 • Az ajándékkártya érvényességi ideje után nem használható vásárlásra.
 • Fenti rendelkezések érvényesek az elmaradt előadások jegyeiért cserébe kapott ajándékkártyákra is.

XI. A jegyek visszaváltása

 • Jegyvisszaváltási szolgáltatás csak és kizárólag elmaradt rendezvény esetén igényelhető. Elmaradt előadás esetén az online vásárolt jegyek tulajdonosait Rendezvényszervező vagy Szolgáltató a vásárláskor megadott e-mail címen értesíti.
 • Jegyvisszaváltás esetén Szolgáltatót az előadásra vonatkozó vásárlásokról készült kimutatás elkészítésén és Vásárlók Rendezvényszervező utasítása alapján, a lehető legrövidebb időn belüli értesítésén kívül semmilyen további kötelezettség nem terheli, a jegyvisszaváltás lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége.

XII. A hírlevél

 • Vásárló a Szolgáltató hírlevelére történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató alkalmanként hírlevelet küldjön részére.
 • A hírlevélről Vásárló bármikor leiratkozhat.
 • A Szolgáltató a Hírlevélre feliratkozott Vásárlók számára jogosult a lakóhely, a korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján Rendezvényt ajánlani.

XIII. Záró rendelkezések

 • Amennyiben a jövőben Szolgáltató a Jelen szerződés szerinti jogokat és kötelezettségeket más jogi személyre ruházza át – a Jelen ÁSZF-ből fakadó kötelezettségek megszakítás nélküli teljesítésével -, úgy a Jelen ÁSZF változatlan tartalommal fennmarad.
 • Az Általános Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást nyújtja. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF rendelkezéseinek tartalmát.
 • A JEGYx1 Rendszeren található grafikai, képi és tartalmi elemek a hatályos szerzői jogi jogszabvályok védelme alatt állnak.
 • Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. Az esetlegesen felmerülő vitákat Felek kötelesek békés úton, egymással együttműködve rendezni, amennyiben erre nincs lehetőség, úgy Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A Bírósághoz való fordulást megelőzően Felek kötelesek a jogvita megoldásához közvetítő mediátort igénybe venni, amennyiben a Felek megállapodásra nem jutnak.

Budapest, 2020